دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها


تلفنخانه

88733306 -88730413

دفتر مدیرکل

88758561

نمابر دفتر مدیرکل

88730477

واحد آموزش

88731497

واحد روابط‌عمومی

88730481

واحد انتشارات

88735256

واحد پژوهش

88753375

فصلنامه رسانه

88733772

کتابخانه

88733771

آدرس پستی الکترونیک

info-resaneh@farhang.gov.ir