تماس با ما

                                             دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها


تلفنخانه

88733306 -88730413

دفتر مدیرکل

88758561

نمابر دفتر مدیرکل

88730477

واحد آموزش

88731497

واحد روابط‌عمومی

88730481

واحد انتشارات

88735256

واحد پژوهش

88737248

فصلنامه رسانه

88733772

کتابخانه

88733771

آدرس پستی الکترونیک

info_resaneh@farhangmail.ir

88733306-88730413 واحد فروش کتاب-آقای فرجی