آیین‌نامه آموزشی

 

آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کوتاه مدت

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی ر‌سانه‌ها

 

این آیین‌نامه، شامل ضوابط و مقررات آموزشی دوره‌ کوتاه مدت است که به منظور ایجاد نظم، هماهنگی و انسجام آموزش دوره‌ یاد شده تدوین شده است.  

1. نحوه آموزش مرکز مبتنی بر نظام واحدی است.

2. طول دوره آموزش برای یک  ترم، 17 هفته است.

3. تعداد واحدهای درسی ترم 12 واحد است و دانشجو موظف به گذراندن کلیه واحدهای مصوب است.

4. اگر داوطلب قبل از شروع کلا‌س‌ها، به طور کتبی اعلام انصراف نماید، 90 درصد شهریه مسترد می‌شود. لازم به ذکر است پس از برگزاری کلاس‌ها شهریه مسترد نخواهد شد.

5. شرط پذیرش و ثبت‌نام کلیه داوطلبان، موفقیت در مصاحبه حضوری است.

6. حضور دانشجو در تمامی جلسات درس الزامی است و ساعات غیبت موجه در طول ترم نباید از 4 جلسه تجاوز کند در غیر این صورت، دانشجو از شرکت در امتحان درس مربوطه محروم خواهد شد.

7. غیبت غیرموجه، در امتحان هر یک از دروس، به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.

8. تشخیص موجه بودن غیبت در کلاس درس و جلسه امتحان به عهده شورای آموزشی دفتر است.

9. در صورت هرگونه تقلب دانشجو در جلسه امتحان، نمره مربوط به آن درس، صفر خواهد بود.

10. حداقل نمره قبولی در هر درس 10 و حداقل معدل در پایان هر ترم 12 است.

تبصره : لازم به ذکر است هر دانشجویی که پس از 2 بار شرکت در یک کلاس موفق به دریافت نمره قبولی نشود از وی ثبت نام مجدد به عمل نخواهد آمد. بدیهی است گواهی پایان دوره نیز صادر نخواهد شد.

11. برگزاری امتحان پایان هر ترم برای تمامی دروس الزامی است.

تبصره : با توجه به محتوای درس و تشخیص و پیشنهاد استاد مربوطه و تأیید شورای آموزش، کارهای عملی دانشجویان به منزله امتحان پایان ترم تلقی می‌شود.

12. اوراق امتحانی دانشجویان به آنها بازگردانده نمی‌شود.

13. در صورتی که فاصله تحصیلی دانشجو بیش از یک ترم شود، ملزم است دوره را از ابتدا ثبت‌نام کند.