آیین نامه کتابخانه

آیین‌نامه استفاده از کتابخانه تخصصی

فهرست مطالب
ماده 1. تعریف‌ها
ماده 2. استفاده‌کنندگان
ماده 3. اعضا و شرایط عضویت
ماده 5. مدت عضویت
ماده 6. امانت
ماده 7. جریمه‌ها
ماده 8. خدمات تکثیر
ماده 9. خدمات رایانه‌ای
ماده 10. ساعت کار کتابخانه

 ماده 1. تعریف‌ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
مدرک = هر اثری که اطلاعات معینی بر آن ثبت شده باشد.
دفتر = دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
کتابخانه = کتابخانه تخصصی ارتباطات (دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها)
خدمات کتابخانه = شامل امانت مدرک، خدمات مرجع، استفاده از فضای مطالعه، دسترسی به منابع کتابخانه، خدمات تکثیر، استفاده از خدمات رایانه‌ای کتابخانه
مدخل= مجموعه داده‌هایی که مدرکی را مشخص و معرفی می‌نماید.
پژوهشگر آزاد = به کسی گفته می‌شود که وابسته به هیچ‌یک از نهادهای دولتی یا بخش خصوصی نیست. (دست‌کم دارای مدرک لیسانس یا یک اثر پژوهشی باشد.)
برگه ورودی= مجوز ورود به کتابخانه دفتر است.
کارت عضویت = برای امانت مدارک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 2. استفاده‌کنندگان
گروه‌های زیر می‌توانند با رعایت مقررات از خدمات کتابخانه استفاده کنند.
الف) همه کارکنان دفتر، اعم از این‌که عضو کتابخانه باشند یا نباشند، می‌توانند با رعایت مقررات از کتابخانه استفاده کنند، ولی مدارک فقط به اعضای کتابخانه امانت داده می‌شود.
ب) دانشجویان دفتر جزو کارمندان به‌شمار می‌آیند.
ج) افراد خارج از دفتر شامل:
- دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر
- کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها با ارائه کارت شناسایی معتبر یا معرفی‌نامه از وزارتخانه یا سازمان متبوع
- پژوهشگر آزاد، با ارائه کارت شناسایی معتبر
تبصره 1 -  افرادی که به عضویت کتابخانه درنیامده‌‍‌اند، می‌توانند از فضای کتابخانه جهت مطالعه استفاده نمایند.
تبصره 2 – کتابخانه از پذیرش دانش‌آموزان معذور است.

ماده 3.  شرایط عضویت
گروه‌های زیر به عضویت کتابخانه تخصصی پذیرفته می‌شوند.
الف) کارکنان رسمی و قراردادی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی با ارائه برگه رونوشت از آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد، دو قطعه عکس، رونوشت از صفحه اول شناسنامه.
ب) دانشجویان دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها با ارائه رونوشت از کارت دانشجویی، دو قطعه عکس، رونوشت از صفحه اول شناسنامه.
ج) کارکنان دستگاه‌های دولتی با ارائه برگه رونوشت آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد، دو قطعه عکس، رونوشت از صفحه اول شناسنامه، رونوشت از آخرین مدارک تحصیلی، ارائه اصل و رونوشت پرداخت حق عضویت، ارائه برگه تکمیل شده تعهدنامه تسویه حساب از سوی آن مرجع.
د) دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی با ارائه معرفی‌نامه اشتغال به تحصیل هر ترم تحصیلی، ارائه برگه تکمیل شده تعهدنامه تسویه حساب، رونوشت از پشت و روی کارت دانشجویی با تاریخ و اعتبار جدید، رونوشت از صفحه اول شناسنامه، برای مقاطع کارشناسی به بالا، ارائه رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی، اصل و رونوشت فیش پرداخت حق عضویت، دو قطعه عکس.
ه) پژوهشگران آزاد با ضمانت یکی از کارکنان دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها (یا ضمانت نامه‌های معتبر دیگر)، دو قطع عکس، رونوشت از صفحه اول شناسنامه، اصل و رونوشت فیش پرداخت حق عضویت، ارائه رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی
ز) کارکنان شاغل در مطبوعات کشور و دفاتر نشریات با ارائه معرفینامه از دفتر نشریه، ارائه برگه تکمیل شده تعهدنامه تسویه حساب، ارائه اصل و رونوشت فیش پرداخت حق عضویت، ارائه برگه رونوشت از حکم کارگزینی یا قرارداد، دو قطعه عکس، رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی، رونوشت از صفحه اول شناسنامه.
تبصره 1 -  تکمیل عنوان برگه‌های عضویت به‌وسیله متقاضیان عضویت الزامی است.
تبصره 2 – برگه تسویه حساب تا پایان اشتغال کارکنان دیگر دستگاه‌های دولتی و برای دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های مربوطه تا پایان اشتغال به تحصیل آنها معتبر است.

ماده 4. حق عضویت
وجوه حق عضویت را به حساب شماره 53/8001 خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واریز و اصل فیش به همراه رونوشت آن به میز امانت ارائه گردد.
الف) گروه‌های مذکور در ردیف‌های «الف» و «ب» ماده 3 از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ب) مبلغ 000/10 ریال حق عضویت برای گروه مذکور در ردیف «ج» مربوط به ماده 3 در نظر گرفته شده است.
ج) مبلغ 000/5 ریال حقو عضویت برای گروه مذکور در ردیف «د» مربوط به ماده 3 در نظر گرفته شده است.
د) مبلغ 000/10 ریال حق عضویت برای گروه مذکور در ردیف «ه» مربوط به ماده 3 در نظر گرفته شده است.
ه) مبلغ 000/10 ریال حق عضویت برای گروه مذکور در ردیف «ز» مربوط به ماده 3 در نظر گرفته شده است.

ماده 5. مدت عضویت
الف.کارکنان رسمی دفتر و دستگاه‌های دولتی به‌طور دائم
ب. کارکنان قراردادی دفتر و دستگاه‌های دولتی تا پایان قرارداد
ج. دانشجویان دفتر تا پایان ترم تحصیلی
د. دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی تا پایان اعتبار ترم تحصیلی
ه. پژوهشگران آزاد تا پایان قرارداد ضامن معتبر
ز. کارکنان شاغل در مطبوعات و دفاتر نشریات تا پایان قرارداد
تبصره – اعضای کتابخانه موظفند تغییر محل خدمت، تحصیل و سکونت خود را به کتابخانه اطلاع دهند، در غیر این صورت پس از آگاهی کتابخانه، کارت عضویت آنان باطل خواهد شد.

ماده 6. امانت
الف) مدرک تنها با ارائه کارت عضویت فقط به صاحب کارت امانت داده می‌شود.
تبصره 1 -  تا هنگامی که مدرک نزد امانت‌گیرنده باشد، کارت عضویت او در کتابخانه نگهداری خواهد شد.
تبصره 2 – اگر عضوی کارت عضویت خود را گم کند موظف است به کتابخانه اطلاع دهد. کارت المثنی فقط برای یک بار صادر خواهد شد و هزینه تهیه هر کارت المثنی 5000 ریال است.
ب) هر عضو می‌تواند در یک زمان حداکثر 3 مدرک امانت بگیرد.
تبصره 1 -  مدت امانت برای کتابها دو هفته می‌باشد.
تبصره 2 – امانت‌گیرنده می‌تواند مدت امانت را به اطلاع کتابدار مسؤول میز امانت برای دو هفته دیگر تمدید کند. مشروط بر اینکه عضو دیگر، آن مدرک را درخواست نکرده باشد.
تبصره 3 -  اگر مدرکی بیش از یک درخواست‌کننده داشته باشد کتابدار میز امانت می‌تواند مدت امانت آن مدرک را کاهش دهد.
ج) مدارک جدیدی که وارد مجموعه کتابخانه می‌شود، به مدت هفت روز به امانت داده نمی‌شود، ولی اعضا می‌توانند برای امانت گرفتن، درخواست نوبت کنند.
د) مدارک مرجع مانند واژه‌‍‌نامه‌ها، مجموعه قوانین، کتابشناسی، فهرست، اطلس، نقشه، عکس هوایی، نوار تصویری، میکروفیلم، دیسک‌های کامپیوتری و مدارک منحصر به فرد کمیاب به امانت داده نمی‌شود.
تبصره – آخرین شماره نشریات ادواری فقط به کارکنان دفتر، حداکثر 2 شماره یک ساعت قبل از پایان وقت اداری تا 8 صبح روز بعد به امانت داده می‌شود.
ه) اگر مدرک مورد نیاز درخواست‌کننده به امانت داده شده باشد، متقاضی می‌تواند با مراجعه به میز امانت برای امانت گرفتن مدارک در نوبت قرار گیرد.
تبصره – هر گاه درخواست‌کننده ظرف 48 ساعت پس از موعد مقرر، برای گرفتن مدرک مراجعه نکند، کتابدار میز امانت مجاز است مدر ک را در اختیار درخواست‌کننده دیگر قرار دهد.

ماده 7. جریمه‌ها
از اعضایی که مدارک امانت گرفته شده را در موعد مقرر به کتابخانه پس ندهند، یا آنها را گم کنند یا خسارتی به آنها وارد کنند، به‌ترتیب زیر جریمه اخذ می‌شود.
الف) اگر تأخیر در بازگرداندن مدارک بیش از 10 روز باشد، امانت‌گیرنده به ازای هر 10 روز یک ماه از گرفتن مدرک محروم خواهد شد.
ب) هر گاه امانت‌گیرنده، مدرکی را گم کند، باید عین مدرک گم‌شده را جایگزین نماید و بهای آماده‌سازی آن را بپردازد، هزینه آماده‌سازی در هر مورد به‌وسیله رئیس کتابخانه تعیین می‌شود. در صورتی که امکان تهیه مدرک برای امانت‌گیرنده وجود نداشته باشد، ملزم است که بهای آن را به نرخ روز (به تشخیص رئیس کتابخانه) به اضافه بهای آماده‌سازی پرداخت کند.
ج) هر گاه امانت‌گیرنده به مدرکی خسارت وارد کند یا صحافی آن را باز کند، اگر خسارت وارد شده باعث غیرقابل استفاده شدن مدرک شود مانند بند «ب» ماده 7 جریمه خواهد شد در موارد دیگر میزان خسارت وارده توسط رئیس کتابخانه تعیین شده و به امانت‌گیرنده اعلام می‌گردد.

ماده 8. خدمات تکثیر
خدمات کپی از مدارک حداکثر تا 30 صفحه در هر روز به مراجعان کتابخانه ارائه می‌شود.
الف) مراجعان کتابخانه می‌توانند طبق جدول زیر از مدرک کتابخانه رونوشت (کپی) تهیه نمایند.

 
خدمات تکثیر

ماده 9. ساعت کار کتابخانه
شنبه تا چهارشنبه 8 – 17
هر گونه تغییر در ساعت کار، یک هفته زودتر اعلام خواهد شد.

ماده 10.درآمدها
تمام درآمدهای کتابخانه به استناد تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

این آیین‌نامه در 10 ماده و 12 تبصره در تاریخ 22/3/86  به تأیید مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها رسیده است.
نشانی. کتابخانه دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها . تهران – خیابان دکتر شهید بهشتی – خیابان پاکستان – خیابان دوم غربی شماره 11 کد پستی 1531636116
تلفن بخش امانت و تمدید: 88730413 – 88733306، داخلی