شنبه / ۲۲ تیر ۱۳۹۸ / ۰۹:۴۷
سرویس : جدیدترین خبرها
کد خبر : ۱۳۹۲۵
گزارشگر : ۸۱
سرویس جدیدترین خبرها

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها صد و چهاردمین شماره فصلنامه علمی  ترویجی رسانه ( ویژه بهار1398) را منتشر کرد.

نظام ارتباطی، برنامه‌ریزی و توسعه د‌ر ایران

(شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸) ۰۹:۴۷

·        

·         دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها صد و چهاردمین شماره فصلنامه علمی  ترویجی رسانه ( ویژه بهار1398) را منتشر کرد.

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در این شماره از رسانه موضوعاتی چون: جایگاه نهادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افت مخاطبان تلویزیون، ارزیابی مجله رشد دانش آموز از نگاه کارشناسان ،معلمان و دانش آموزان، تاثیر تبلیغات مخصوص کودکان بر الگوهای رفتار آنان،  نظام ارتباطی ،برنامه ریزی و توسعه در ایران؛ارائه یک چارچوب، نقش رسانه سینما به عنوان ابزار دیپلماسی در القای بین المللی محتوای هدف و فرهنگ ایرانی... ،به چاپ رسیده است.

 

نویسندگان و پژوهشگران حوزه رسانه در این شماره از فصلنامه در مقالات خود به تحلیل و بررسی موضوعات زیر پرداخته‌اند:

جایگاه نهادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نوشته مصطفی کریمی و اکبر نصراللهی کاسمانی

مقاله نخست این شماره از رسانه به نهاد‌‌های ارتباطی د‌‌ر جمهوری اسلامی ایران، نقش و جایگاه مؤثر آن پرداخته است.؛ به نحوی که د‌‌ر لایههای مختلف اسناد‌‌ بالاد‌‌ستی نظام، شاهد‌‌ توجهات آشکار و پنهانی به آن هستیم. این پژوهش با هد‌‌ف کلی شناسایی جایگاه نهاد‌‌های ارتباطی د‌‌ر اسناد‌‌ بالاد‌‌ستی نظام جمهوری اسلامی ایران، انجام شد‌‌ه؛ به این منظور 12 سند‌‌، به صورت تمامشماری و به روش تحلیل محتوای کمّی مطالعه شد‌‌ه است. روایی مقولههای شمارششد‌‌ه، بر اساس ضریب کاپای کوهن بین 69/0 تا 93/0 به د‌‌ست آمد‌‌ه. نتایج عمد‌‌ة این پژوهش د‌‌ر پاسخ به سؤالهای تحقیق، بیانگر آن است که مجموعة اسناد‌‌، به لحاظ کمّی و کیفی، توجه یکسانی به رسانه ند‌‌ارند‌‌. این ناهمگونی هم د‌‌ر میان اسناد‌‌ مشابه، نظیر قوانین برنامههای توسعه و هم د‌‌ر مجموعه اسناد‌‌ به چشم میخورد‌‌. اسناد‌‌ بالاد‌‌ستی نظام، بیشترین توجه را از میان انواع رسانه، به رسانههای د‌‌یجیتال و از مجموع سازمانهای رسانهای و ارتباطی، به سازمان صد‌‌اوسیما د‌‌ارند‌‌ و بر عنصر رسانه (به عنوان ابزار)، کارکرد‌‌ اطلاعرسانی بهویژه د‌‌ر حوزههای فرهنگی و اجتماعی، مواجهة فعال با رسانههای جد‌‌ید‌‌، افزایش کمّی و کیفی فعالیتها د‌‌ر سطح ملی با توجه به محیط عمومی د‌‌اخلی، تأکید‌‌ بیشتری د‌‌اشته و بیش از آنکه رسانه را محصول توسعه بد‌‌اند‌‌، آن را عامل توسعه د‌‌انسته است.

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران / نوشتة طاهر روشندل اربطانی و مهسا زارع

 

سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور اثربخشی بیشتر اهدافش، نیازمند جذب مخاطب است؛ این رسانه که تا پیش از این مهمترین کالای رسانهای در سبد مصرف رسانهای مخاطبان بود، حالا گرفتار نوعی سکون شده است. به وجود آمدن این بحران، برای پرمخاطبترین سازمان کشور، باعث شد تا این پژوهش با هدف اصلی شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران انجام شود. برای این منظور، عوامل مورد نظر به کمک ادبیات و پیشینة پژوهش شناسایی و بر اساس مدل سهشاخگی، در سه بخش “محتوایی”، “ساختاری” و “زمینهای” تدوین شدند. در ادامه برای بررسی این عوامل، نمونة مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب و تأثیر آنها بر کاهش مخاطبان با استفاده از پرسشنامة محققساخته سنجیده در نهایت 386 پرسشنامه تکمیل و توسط نرمافزار SPSS تحلیل شد. از مهمترین عوامل محتوایی شناسایی شده، میتوان به “ضعف محتوای برنامهها” و “عدم بهرهمندی کافی از چهرهها” اشاره کرد؛ همچنین “انحصاری بودن تلویزیون” و “پیچیدگی جغرافیایی تلویزیون” به عنوان عوامل ساختاری و “ظهور رقبای جدید“و “تغییر در سبک زندگی مردم” به عنوان عوامل زمینهای شناخته شدند. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل ساختاری، بیشترین تأثیر را بر کاهش مخاطبان تلویزیون داشته است و به ترتیب عوامل محتوایی و زمینهای با اختلاف کمتری در رتبههای بعدی قرار دارند.

ارزیابی مجلة رشد دانشآموز از نگاه کارشناسان، معلمان و دانشآموزان / نوشته نیره شاه محمدی

هدف این مقاله  پژوهشی، ارزیابی مجلة رشد دانشآموز از نگاه کارشناسان، معلمان و دانشآموزان بود. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعة آماری آن، شامل سه گروه کارشناسان آموزشی و مجلات رشد، معلمان و دانشآموزان پایة ششم ابتدایی بود. از جامعة مورد نظر، 25 کارشناس، 38 معلم و 880 دانشآموز پایة ششم، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای از 6 استان اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران و تهران انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها، سه فرم مصاحبه نیمه‌‌ساختاریافته برای دانشآموزان، معلمان و کارشناسان طراحی شد. پایایی ابزار سنجش، با انجام پیشآزمون و محاسبة ضریب توافق کاپای کوهن 7/0 به دست آمد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون t تکمتغیری و آزمون Z استفاده شد. نتایج نشان داد 70درصد دانشآموزان مورد بررسی معتقد بودند که مطالب مجلة
رشد
دانشآموز، بر میزان اطلاعات و یادگیریشان تأثیر داشته است. از میان کارشناسان آموزشی 21/84درصد بیان کردند که محتوای مجله به نحوی انگیزة یادگیری و مطالعه را در دانشآموزان تقویت میکند. دوسوم کارشناسان مجلة رشد دانشآموز را از جهت تناسب با نیازهای دانشآموزان پایة ششم و تأمین نیازهای علمی، مهارتهای زندگی و ایجاد انگیزة یادگیری مناسب میدانند. دانشآموزان، معلمان و کارشناسان محتوای مجله را متناسب با نیازهای دانشآموزان و در جهت تأمین نیازهای آنها میدانند.

تأثیر تبلیغات مخصوص کودکان بر الگوهای رفتار آنان / نوشته ؛بهناز خوش طینت ،پریسا ثابتی و پیمان مظاهری

در عصر فرا اطلاعات، رسانههای جمعی تأثیر قابل توجهی روی مخاطبان میگذارند. در این میان کودکان بیشتر در معرض این تأثیرات هستند. در واقع تبلیغات با ویژگیهای خاص خود، قادر به تأثیرگذاری غیر قابل انکار، بر کودکان و نوجوانان است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تبلیغ در حوزۀ کودکان بر تغییر الگوهای رفتاری آنها با در نظر گرفتن محیط زندگی و تحصیلی آنان (در نقش تعدیلگر) است. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانشجویان، مشاوران روانشناسی و استادانی است که فرزند بین 5 تا 10 سال دارند و نمونۀ آماری آن 185 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار Smart-PLS انجام شده و نتایج حاصل از بررسی فرضیةهای تحقیق نشان داد که چهار ُبعد تبلیغات در زمینۀ کودکان ( استفاده از شخصیتهای محبوب، وجود رنگ و موسیقی شاد، به تصویر کشیدن روابط میان اعضای خانواده و به تصویر کشیدن شرایط مختلف زندگی) بر تغییر الگوهای رفتاری کودکان تأثیر گذاشته است.

نظام ارتباطی، برنامهریزی و توسعه در ایران ؛ ارائة یک چارچوب/ نوشته مسعود طوفان

نظام ارتباطی، به عنوان ساز و کار الحاقی به برنامههای توسعه، به یک نیاز و البته راهبرد جدی برای تحقق اهداف برنامه، مبدل شده است. تجربة انتخاب نخستین سخنگوی لایحه بودجه 97 و شکلگیری امواج بیسابقه اجتماعی و رسانهای، در جریان تصویب برنامة ششم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نشان داد دشواری همراه ساختن افکار عمومی با اهداف مورد نظر برنامه، کمتر از دقت و حساسیت در تهیة محتوای برنامهها نیست؛ بیتوجهی به برقراری یک نظام ارتباطی صحیح با ذینفعان میتواند پذیرش عمومی و موفقیت هر برنامهای را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به تحول در نقش رسانهها، بهخصوص رسانههای نوظهور و تغییر مدلهای ارتباطی از عمودی به افقی و تعاملی، پیوند مدیریت راهبردی در موفقیت برنامههای توسعه، با تولید موافقت در افکار عمومی بیش از پیش آشکار شده است. این در حالی است که فقدان یک نظام ارتباطی و رسانهای، برای تبیین برنامههای توسعه، پروژهها و طرحهای ملی و فراگیر از آسیبهای جدی برای تغییر نگرشهای اجتماعی و همگرایی در این حوزه است. این مقاله میکوشد با بهکارگیری نظریههای ارتباطات جمعی و استفاده از روش تحلیلیـ توصیفی، دلایل بیتوجهی برنامهریزان به ساز و کارهای الحاقی رسانهای در برنامههای توسعة کشور را بیان کرده، با ارائة یک چارچوب عملی، جایگاه پیوست رسانهای را، در تغییر نگرش و همراهی عمومی، با برنامههای توسعهای تبیین کند. تعریف پیوست رسانهای و مراحل آن، اهمیت ارتباطات رسانهای، پیشینه و آسیبهای کنونی فقدان پیوست رسانهای در برنامههای توسعة کشور، ارائة مدلی برای الحاق پیوست رسانهای به برنامههای توسعه، توّلیگری و چگونگی ساز و کار اجرایی آن موضوعهای دیگری است که در این مقاله مورد توجه قرار میگیرد.

نقش رسانة سینما به عنوان ابزار دیپلماسی در القای بینالمللی محتوای هدف و فرهنگ ایرانی/نوشته علیرضا تابش

در این مقاله به مفاهیم رسانه و نقش محتوایی آن، سینما به عنوان رسانة جمعی، همچنین رسانه در نقش ابزاری دیپلماتیک برای القای محتوا و معنای هدف به مخاطب بینالمللی، پرداخته شده است. اهمیت استفاده از سینما برای معرفی فرهنگ، بیان واقعیت و جایگاه آن در این مسیر مورد بررسی قرار گرفته و سپس به دلایل استفاده از آن در نقش ابزار دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی فرهنگی پرداخته شده و هر یک از این مفاهیم اخیر نیز به تفکیک مورد کنکاش قرار گرفتهاند. در این پژوهش، با روش کتابخانهای و بر پایة دادههای ثانویه تلاش شده است تا با استفاده از مقولههای علمی و اسناد بالادستی حوزة سینما در کشور، چارچوبی فرایندی برای این منظور ارائه شود. این چارچوب در چهار گام طراحی شده و نتیجة نهایی نشان میدهد که سینما، در صورتیکه هدفمند و برنامهریزیشده به کار گرفته شود، میتواند در طراحی مناسبات بینالمللی و همگام کردن مخاطب جهانی برای آگاهی از فرهنگ ایرانی و هویت کشور ما نقشی منحصربهفرد داشته باشد؛ در ضمن با تصویر غلطی که رهبران برخی کشورها از ایران ساختهاند، مقابله کند.

هوش فرهنگی و رابطة آن با ویژگیهای شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامهها و خبرگزاریهای ایرانی /نوشته مرجان گل پیرا ،مجید رضاییان و حسین بصیریان جهرمی

 

هدف این پژوهش آن است، تا رابطة بین هوش فرهنگی را، با ویژگیهای شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامهها و خبرگزاریهای ایرانی، که نسخة انگلیسی دارند، بررسی کند. جامعة آماری آن شامل کلیة خبرنگاران روزنامهها و خبرگزاریهای شهر تهران است که نسخة انگلیسی زبان دارند. تعداد این افراد 130 نفر است و 113 نفر از آنها به پرسشنامهها جواب دادند. شیوة این تحقیق پیمایش و پرسشنامه، ابزار گردآوری دادهها بود. برای سنجش هوش فرهنگی از تست مرکز هوش فرهنگی (2005) در آمریکا و برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد؛ که برای هوش فرهنگی880/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها نیز با بهره جستن از روش کمی و نرمافزار آماری SPSS نسخه 23 انجام شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هوش فرهنگی 9/0درصد پاسخگویان در سطح کم، 1/22درصد در سطح متوسط، 2/60درصد در سطح زیاد و 8/16درصد در سطح بسیار زیاد، هستند. آزمون فرضیههای تحقیق نیز گویای آن است که از میان ویژگیهای شخصی و شغلی افراد مورد مطالعه، تنها بین میزان تحصیلات با هوش فرهنگی، همبستگی وجود دارد.

علاقه مندان می توانند برای دریافت این شماره به فایل پیوست مراجعه نمایندَ


114 رسانه114 رسانه


تعداد بازدید : ۱,۰۳۹
(شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸) ۰۹:۴۷
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید