یکشنبه / ۴ دی ۱۳۹۰ / ۱۳:۱۲
سرویس : قوانین رسانه ها
کد خبر : ۱۷۹۹
گزارشگر : ۵۵۲
سرویس قوانین رسانه ها
PRESS LAW

قانون مطبوعات ترکیه

(یکشنبه ۴ دی ۱۳۹۰) ۱۳:۱۲

PRESS LAW

 

Law No: 5187

Approval Date: 9.6.2004

 

(Published in the Official Gazette on 26 June 2004 - No: 25504)

قانون مطبوعات ترکیه

 

قانون شماره   : 5187

مصوب 9 ژوئن 2004

تاریخ انتشار 26 ژوئن 2004،  روزنامه رسمی شماره : 25504

 

ترجمه و ویرایش:

 

محمد قاسمی و مهرداد امیررضایی

 10/10/1390

Aim and Scope

   

مفاد واهداف

 

Article 1The aim of the Press Law is to arrange freedom of the press and the implementation of this freedom.

 

The Press Law covers the printing and publication of printed matter.

 

ماده 1- هدف قانون مطبوعات برقراری آزادی مطبوعات و اجرای آن است.

 

قانون مطبوعات شامل چاپ و انتشار مطبوعات می باشد.

 

                                                                                                                        

 

Article 2The implementation of the Press Law includes the following:

 

a)   Printed matter: All articles, images and similar material as well as publications of news agencies printed using printing equipment or copied with other equipment with the aim of publication.

 

b)   The act of publication: The presentation of a published work to the public.

 

c)   Periodicals: Regularly published printed matter such as newspapers and magazines and the releases of news agencies.

 

d)   Nationwide periodicals: Periodicals published by a single press organization in at least 70% of the country, that is, in at least one province in each geographical region, and the publications of news agencies.

 

e)   Regional periodicals: Periodicals printed by a single press organization and published in at least three neighboring provinces or in at least one geographical region.

 

f)   Local periodicals: Periodicals published in a single settlement, and nationwide or regional periodicals published on a weekly basis or at longer intervals,

 

      g)   The form of the publication: It must be indicated whether these periodicals are nationwide, regional or local.

 

h)  Non-periodicals: Printed matter such as books, presents which are not published at regular intervals.

 

i)    Owner of the material: The individual who writes the news or the text which forms the content of the periodical or the non-periodical, the translator or the person who produces the image or the cartoon.

 

j)    Publisher: The real or corporate body that prepares and publishes printed matter.

 

k)   Printer: The real or corporate body that prints the matter with printing equipment or copies it with other equipment.

 

l)    Authorized representative of the corporate body: If the owner of the publication or the publisher is a corporate body, the authorized organ will designate a real person from among the managers, or the public institutions and organizations will designate a real person.

 

تعاریف

 

ماده 2 – اجرای قانون مطبوعات شامل موارد ذیل می باشد :

 

الف- مطبوعات : تمام مقالات، تصاویر و موارد مشابه و نیزآنچه خبرگزاری ها با استفاده از ابزار چاپ یا رونویسی با ابزار دیگر با هدف نشر منتشر می­کنند.

 

ب- انتشارات: ارائه مطالب چاپ شده به عموم مردم

 

پ- نشریات ادواری: مطبوعاتی که به صورت منظم منتشر می­شود نظیر روزنامه، مجله و مطالب خبرگزاری­ها

 

ت- نشریات ادواری سراسری: نشریاتی که توسط خبرگزاری­ها و دیگر سازمانهای مطبوعاتی حداقل در70% کشور، و یا حداقل در یک استان ویا یک منطقه جغرافیائی مشخص منتشر می­شود.

 

ث- نشریات ادواری منطقه‌ای: نشریات ادواری که توسط یک سازمان مطبوعاتی چاپ شده و حداقل در سه استان همجوار و یا در یک منطقه جغرافیایی خاص منتشر می­شود.

 

ج- نشریات ادواری محلی: نشریات ادواری که در یک محدوده مسکونی منتشر می­شود، و نیز نشریات ادواری سراسری یا منطقه­ای که بطور هفتگی یا به فواصل طولانی‌تر چاپ می­شوند.

 

چ- نوع نشریه: باید مشخص کرد که آیا نشریات ادواری سراسری، منطقه‌ای و یا محلی هستند.

 

ح- نشریات غیرادواری: آنچه که به طور دوره ای چاپ نمی شود مانند کتابها ودست نوشته ها

 

خ- نویسنده مطالب: منظور نگارنده اخبار و متونی  است که مطالب وی در نشریه ادواری یا نشریه غیر ادواری منتشر می شود، و همچنین مترجم و شخصی که کاریکاتور و تصویری را تولید می‌کند.

 

ر- ناشر: شخص حقیقی یا حقوقی که مطالب را آماده و منتشر می‌کند

 

k- چاپ کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که مطالب را با دستگاه چاپ و یا دیگر دستگاه ها منتشرو چاپ می‌کند.

 

l- نماینده مجاز شخصیت حقوقی: اگر صاحب نشریه یا ناشر شخصیت حقوقی باشد، سازمان مجازاست یک شخص حقیقی را از میان مدیران به عنوان نماینده انتخاب کند یا موسسات و سازمان‌های عمومی یک شخص حقیقی را بر‌گزینند.   

  

 

Freedom of the Press

 

Article 3 – The press is free. This freedom includes the right to acquire and disseminate information, and to criticize, interpret and create works.

 

The exercise of this freedom may be restricted in accordance with the requirements of a democratic society to protect the reputation and rights of others as well as public health and public morality, national security, and public order and public safety; to safeguard the indivisible integrity of its territory; to prevent crime; to withhold information duly classified as state secrets; and to ensure the authority and impartial functioning of the judiciary.

 

 

آزادی مطبوعات

ماده 3 – مطبوعات آزاد هستند. این آزادی شامل حق دستیابی و انتشار اطلاعات، انتقاد و تفسیر و خلق اثر می باشد.

اعمال این آزادی ممکن است بر طبق نیازهای یک جامعه دموکراتیک برای حمایت ازآبرو و حقوق دیگران و همچنین سلامت همگانی و اخلاقیات عموم، امنیت ملی و نظم و امنیت عمومی، حفظ انسجام قلمرو جغرافیایی، پیشگیری از جرم؛حفظ و نگهداری اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه؛ و تضمین اقتدار و استقلال قوه قضائیه محدود شده باشد.

 

  

Required Information

 

Article 4 – All printed matter must include the following information: the printing location and date, names of the printing facility and publisher if he/she exists, their commercial titles if they exist, and their office addresses. This provision does not apply to notices, timetables, circulars and similar material.

 

Every form of periodical except the publications of news agencies shall also include the names of the management, its owner, its representative if he/she exists, responsible editor, and its assistant if he/she exists.

 

اطلاعات مورد نیاز

ماده 4 – تمام مطالبی که منتشر می شود باید شامل موارد ذیل باشد:

تاریخ و محل چاپ، نام وسایل چاپ و نام ناشر اگر در دسترس باشد، نام تجاری­شان البته اگر دارند و آدرس‌ دفاترشان. این قوانین شامل آگهی‌ها، اخطاریه ها، بخشنامه‌ها و دیگر مطالب مشابه نمی‌باشد. هر نوع نشریه­ دوره­ای به جز آنچه که توسط خبرگزاری ها منتشر می شود باید شامل اسامی مدیران، صاحب امتیاز، نماینده اعم از زن و مرد، مدیر مسئول، و دستیار اعم از زن یا مرد باشد.           

 

 

Responsible Editor

 

Article 5 – Every periodical has a responsible editor. If there is more than one responsible editor, then their responsibilities shall be described separately.

 

Individuals with the following qualifications are eligible for the position of responsible editor: 

 

 a) At least 18 years of age,

 

 b) Resides in or is permanently settled in Turkey,

 

 c) A graduate of at least secondary school or its equivalent,

 

 d) Not restricted or banned from public services.

 

 e) Not to be convicted of defamatory offenses,

 

  f) For non-Turkish citizens, the principle of reciprocity applies.

 

If the responsible editor is a member of the Turkish Grand National Assembly (TGNA), an assistant editor shall be appointed to assume the position of responsible editor. The same provisions shall also apply for the assistant editor.

 

 

مدیر مسئول

 

ماده 5- هر نشریه ای یک مدیر مسئول دارد، اگر بیش از یک مدیر مسئول داشته باشد، مسئولیت های هر کدام باید جداگانه توصیف شود. اشخاص با قابلیت های ذیل واجد شرایط پست مدیرمسئولی هستند:

 

الف -حداقل 18 سال سن داشته باشند.

ب- ساکن یا مقیم دائم ترکیه باشند.

پ - حداقل دارای مدرک دبیرستان یا معادل آن باشند.

ت - از خدمات عمومی محدود یا منع نشده باشند.

ث – دارای سابقه کیفری نباشند.

ج - برای شهروندان غیر ترک، طبق مقررات فی مابین کشورها اعمال می گردد.

 

اگر مدیر مسئول عضو مجلس اعلای شورای ملی ترکیه باشد، باید یک دستیار مدیر برای سمت مدیر مسئولی تعیین کند. همه قوانین باید برای دستیار مدیرمسئول هم اعمال شود.

 

Owner of the Periodical

 

Article 6 – Real and corporate bodies as well as public institutions and organizations may own periodicals.

 

If the owner of a periodical is below 18 years of age or restricted, paragraph 2 of Article 5 shall apply for the legal representative, and if the owner is a corporate body, it shall also apply to the authorized representative.

 

صاحب امتیاز نشریه

 

ماده  6 - اشخاص حقیقی یا حقوقی و نیز موسسات و سازمان ها عمومی می توانند صاحب نشریه

باشند. اگر صاحب امتیاز نشریه کم تر از 18 سال سن داشته باشد بند 2 ماده 5  در مورد نماینده قانونی وی لازم الاجرا می باشد و اگر صاحب امتیاز شخصیت حقوقی  باشد درمورد نماینده وی قابل اجرا است.

  

 

Submitting the Declaration

 

Article 7 – In order to publish a newspaper or other periodicals, a declaration shall be recorded and submitted to the Office of the local Chief Prosecutor. Records to this office shall be public.

 

The declaration submitted bearing the signature of the owner of the publication and the representative of the owner if he/she is below 18 or a corporate body and the responsible editor shall include the following information: the name of the publication and its contents; in which periods it shall be published; the headquarters of the management; and the names and addresses of the owner, the representative if he/she exists, responsible editor, and the assistant editor if he/she exists; and the form of the publication.

  

If the owner of the publication is a corporate body, documents which demonstrate that the conditions laid down in Articles 5 and 6 exist and one copy of the regulations or principle agreement or the settlement deed shall be added to the declaration.

 

Upon receipt of the declaration and its additions, the Office of the Chief Prosecutor shall present a notice of delivery to the publication.

 

ارائه درخواست (اظهارنامه)

 

ماده 7 -  برای انتشار روزنامه یا دیگر نشریه ‌ها، باید درخواستی به دادستان محلی ارائه ودرآنجا ثبت گردد. مدارک در این اداره باید اعلام عمومی گردد. درخواست باید به امضای صاحب امتیاز ویا نماینده وی در نشریه برسد( اگر صاحب امتیاز کمتر از 18 سال سن داشته باشدو یا صاحب امتیاز شخصی حقوقی  باشد). مدیر مسئول باید اطلاعات ذیل را ارائه نماید:

 نام و محتوای نشریه، دوره انتشار، دفتر مرکزی،نام و آدرس صاحب امتیاز نشریه، نام و آدرس نماینده وی در صورت وجود اعم اززن و مرد ، نام و آدرس مدیرمسئول ودستیار وی اگر وجود داشته باشد اعم از زن و مرد و نوع نشریه

اگر صاحب امتیاز نشریه شخصیت حقوقی است علاوه بر مدارک ماده 5 و 6 ، کپی آیین‌ نامه یا اصل اساسنامه یا توافق‌نامه باید به درخواست ضمیمه شود. به محض دریافت درخواست دفتر دادستانی باید اعلام وصول نماید.

 

  

Examination of the Declaration

 

Article 8If the declaration and its annexes fail to include the necessary and accurate information, or the owner or his/her representative or responsible editor or his/her assistant fails to meet the conditions prescribed by Articles 5 and 6, the Office of the Prosecutor shall order that the owner of the publication complete all the necessary information or correct untrue information within two weeks after submission of the declaration. If this order is not fulfilled within two weeks after its notification, the Office of the Prosecutor will petition the Criminal Court of First Instance to order that the publication be stopped. The Criminal Court of First Instance shall then reach a verdict within two weeks at the latest. This verdict can be appealed through request for an emergency stay order.

 

The same authority shall be notified of changes to be made in the declaration within two weeks through a new declaration along with the necessary documents.

 

The first paragraph shall also apply to new declarations.

  

If the responsible editor or his/her assistant resigns, the responsibility shall fall on the owner of the publication or on his/her representative until a new responsible editor is assigned.

 

رسیدگی به درخواست (اظهارنامه)

 

ماده 8 – اگر درخواست و ضمایم  آن دارای اطلاعات لازم و صحیح باشدو یااگر صاحب امتیاز و یا نماینده او (اگر وجود داشته باشد)و یا مدیر مسئول و دستیاروی طبق ماده 5 و 6 فاقد صلاحیت لازم باشند،در اینصورت اداره دادستانی باید به صاحب امتیاز نشریه اطلاع دهد تا مدارک لازم را تهیه و یا مدارک ناقص را ظرف دو هفته بعد از تحویل دادن درخواست به دادستانی تکمیل کند. اگر چنین امری ظرف دو هفته بعد از اطلاع تکمیل نگردد، اداره دادستانی از دادگاه بدوی خواهد خواست تا برای توقیف نشریه اقدام نماید، نشریه باید حداکثر ظرف دو هفته اظهارنامه جدیدی را که دارای مدارک کاملی باشد تسلیم نماید. صاحب امتیاز موظف است تغییرات انجام گرفته را  همراه با مدارک مورد نیاز به اداره مربوطه تحویل نماید. اگر معاون مدیر مسئول اعم از زن یا مرد استعفا بدهد، مسئولیت به عهده صاحب امتیاز نشریه و یا نماینده وی خواهد بود تا مدیر مسئول جدیدی برگزیده شود.

 

 

Revocation of the Rights of the Owner of a Periodical

 

Article 9 – If a periodical is not published within the space of one year or if not published for a period of three years after submission of its declaration, the declaration shall be considered null and void and consequently the rights entailed revoked.

 

The provisions of the Decree with the Power of Law concerning the Protection of Brand Names No. 556 are reserved. However, publishers who publish periodicals in accordance with Press Law No. 5680 on the date when this law went into effect cannot be prevented from publishing in line with Decree No. 556 on the Power of Law Protecting Brands. 

 

لغو مجوزنشریه

 

ماده 9 – اگر یک نشریه به مدت یک سال منتشر نگردید یا برای دوره سه ساله بعد از ارائه اظهارنامه‌اش منتشر نشود اظهارنامه ملغی  تلقی می شود. قوانین مصوب بر قوه مقننه در باب حمایت از عناوین نشریه، شماره 556، در جای خود محفوظ است.هر چند، ناشرینی که نشریاتی را بر طبق قانون شماره 5680 منتشر می کنند نمی توانند به حکم شماره 556 در مورد قانون حمایت از عناوین بازدارنده استناد کنند.

  

Responsibility for Delivery of the Periodical

 

Article 10The publisher is required to submit two copies of each publication to the local office of the Chief Prosecutor on the same day the periodical is published or distributed.

 

This requirement is also valid for identical issues and future issues of the publication which include changes in format and content. 

A notice of delivery shall be presented to the publisher once this requirement is fulfilled.

 

مسئولیت برای تحویل گاهنامه

 

ماده 10 -  ناشر ملزم به ارائه دو نسخه از هر شماره نشریه به دفتر محلی دادستانی در همان روزی که نشریه منتشر یا پخش گردیده است.

 این شرط همچنین برای شماره‌های ضمیمه و شماره های آینده‌ نشریه که در قالب و محتوا تغییر می کند معتبر است.پس از دریافت نشریه،دریافت کننده باید اعلام وصول نماید.

 

Penal Liability

 

Article 11 – Crimes committed by way of printed matter occur upon their publication.

 

The owner of the publication shall be held responsible for crimes committed through periodicals and non-periodicals.

  

If the owner of a periodical is not specified or he/she does not hold penal liability during the publication or he/she cannot be tried by Turkish courts due to he/she being abroad during the publication process or if the punishment to be imposed does not influence another punishment previously imposed due to other crimes he/she committed, the responsible editor and the editor working beneath him/her, editor-in-chief, editor, press advisor shall be held responsible. However, if the publication is published despite the objection of the responsible editor and the editor working beneath him/her, the responsibility shall fall on the person who made the matter published.  

If the owner of a non-periodical is not specified or he/she does not hold penal liability during the publication or cannot be tried by the Turkish courts or he/she is abroad during the publication process or if the punishment to be imposed upon him/her does not affect another punishment he/she was given due to other crimes committed, the publisher shall be held responsible. If the publisher is not specified or if he/she does not have penal liability during the printing if he/she cannot be tried in Turkey due to he/she being abroad during the publishing, then the printer shall be held responsible. 

 

The above provisions shall also be applied to all publications which violate the provisions related to periodicals and non-periodicals.

 

جرائم کیفری

 

ماده 11 –صاحب امتیاز نشریه مسوول تخلفاتی می باشد که در هنگام انتشار نشریه ادواری و یا غیر ادواری رخ می دهد.اگر صاحب امتیاز نشریه مشخص نباشد و یا تعیین نشده باشد(چه مرد باشد چه زن)حتی اگر مسئولیت جرایم کیفری را به عهده نگرفته باشد و یا در مسافرت باشد و هنگام صدور رای در دادگاه حضور نداشته باشد و همچنین اگر مجازاتهای قبلی در رویه نشریه تغییری ایجاد نکرده باشد در این صورت مدیر مسئول یا سر دبیر و یا دبیری که تحت نظر او کار می کند مسئول خواهد بود(چه مرد باشد چه زن). چنانچه، نشریه علی رغم  مخالفت مدیر مسئول و مدیر ی که زیر نظر او اعم از زن یا مرد انجام وظیفه می کند منتشر شود، مسئولیت بر عهده شخصی است که که مطلب را منتشر کرده است.

 

اگر مالک نشریه غیردوره ای مشخص نباشد (چه مرد باشد چه زن)و یا مسئولیت مجازاتهای را هنگام انتشار به عهده نگرفته باشد یا در موقع انتشار در مسافرت خارج از کشور باشد و نتوان وی را در دادگاه محاکمه کرد و یا اگر مجازاتی که برای وی اعمال می شود وهمچنین مجازاتهای قبلی بر او تأثیر گذار نباشد در این صورت ناشر مسئول خواهد بود.چنانچه ناشر مشخص نباشد(چه مرد باشد چه زن)یا مسئولیت کیفری را بر عهده نگرفته باشد یا در سفر خارج از کشور باشد و نتوان آن را در دادگاه محاکمه کرد در این صورت چاپ کننده مسئول تمام مجازاتها خواهد بود.

قوانین فوق شامل تمام نشریات ادواری و غیر ادواری می گردد.

 

 

 

 News Source

 

Article 12 – The owner of the periodical, responsible editor and owner of the publication cannot be forced to either disclose their news sources or to legally testify on this issue.

 

 منابع خبر

ماده 12 -  صاحب امتیاز نشریه، مدیر مسئول و مالک نشریه را نمی توان مجبور به افشاء منبع خبرشان کرد یا بطور قانونی از آنها شهادت خواست.

 

مسئولیت قضائی

 

Judicial Liability

 

Article 13 – If material or moral damages are incurred due to the publishing of a periodical, the owner of the periodical and his/her representative if he/she exists shall be held responsible. In non-periodicals, the publisher and the owner of the publication or the printer if the publisher is not specified shall be held jointly and severally responsible.

 

 

This article is applied to the owners of both periodical and non-periodical publications, owners of brands or licenses, renters, operators or publishers under any title and real or corporate persons who act as publishers. If the corporate body is a company, the chairman of the board of directors in joint stock companies, and for others, the highest-level administrator is responsible jointly and severally with the company.

 

After the activity which causes damage is carried out, if the publication is handed over in any way, or it joins with another publication or its owner – real or corporate person – is changed, the real and corporate person who takes over the publication, merges and acts as the owner of the publication and in joint stock companies, the chairman of the board of directors, and for others, the high-level administrator is responsible jointly and severally with those stated in the first and second paragraphs.

 

ماده 13 -  اگر بر اثر انتشار یک نشریه آسیب های معنوی یا مادی وارد گردد، صاحب امتیاز نشریه یا نماینده او اعم از زن یا مرد در صورت وجود داشتن مسئول خواهد بود.در مورد نشریات غیرادواری، ناشر و مالک نشریه یا چاپ کننده اگر ناشر مشخص نباشد مشترکا یا در صورت وجود همگی مسئول خواهند بود.

 

این ماده برای مالکین نشریات ادواری و غیرادواری، مالکین عنوان ها، پروانه ها، اجاره دهندگان، گردانندگان یا ناشرین تحت هر عنوان حقیقی یا حقوقی که به عنوان ناشرین کار می کنند اعمال می گردد. اگر شخصیت حقوقی شرکت باشد، رئیسِ  هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام  و برای دیگر شرکت ها ارشد ترین مقام اجرایی مشترکا یا جملگی مسئول خواهند بود.

 

بعد از اینکه فعالیتی که منجر به خسارت گردیده بر طرف گردید، اگر نشریه به هر حال واگذار گردد، یا با نشریه دیگری یا مالک آن به پیوندد- شخصیت حقیقی یا حقوقی  عهده دار خواهد بود، شخصیت حقیقی یا حقوقی  که نشریه را به دست میگیرد و به عنوان مالک نشریه و کمپانی های سهامی عام عمل و ظهور می کند،رئیس هیئت مدیره و برای دیگر شرکت ها مقام ارشد اجرایی به صورت اشتراکی یا همگی در مورد مسائل ذکر شده در پاراگراف های 1 و2 مسئول خواهند بود.

 

    

Correction and Reply

 

Article 14 – In cases where the reputation of an individual or his/her honor are slandered or in cases of unfounded allegations, the responsible editor of the periodical shall be obliged to publish a correction and a reply sent by the person slandered within two months after the publication date of the article in question. The correction and reply, which shall neither include any element of crime nor contradict the interests of third parties protected by the law, shall be published without any additions or modifications within three days at the latest from the receipt of the correction and reply in daily periodicals; while in other periodicals, it shall be published in the first issue three days after receipt of the correction and reply. The correction and reply shall be on the same page and column as the original offending article, and shall be in the same font and format, in compliance with the guidelines for writing.

 

The article in question shall be specified in the correction and in the reply. The correction and reply cannot be longer than the article in question. If the article in question is shorter than 20 lines or is an image or a cartoon, the correction and reply cannot be longer than 30 lines.

 

If the periodical is published in more than one place, the correction and reply shall be published in all copies which included the offending article.

  

If the correction and reply is not published within the periods specified in the afore-mentioned paragraph 1, the person seeking the correction and reply may apply to a local criminal judge to deliver a verdict on the publication of the correction and reply in accordance with the provisions prescribed by the law, as soon as the predetermined period for the publishing of the correction and reply has passed. If the correction and reply contradicts the provisions of the same paragraph, the person seeking the correction and reply shall have the same right within 15 days from the date of publication. The criminal judge shall render a verdict on this request within three days without any hearing.

  

The verdict of the judge may be appealed through immediate objection. The decision made within three days by the authority to whom the objection is submitted shall be considered final.

 

If the judge rules that a reply and correction must be published, the time periods stated in paragraph 1 begin with the date when the verdict becomes final, provided no appeal is filed against the judge’s ruling. If an appeal is filed, the period begins with the announcement of the official verdict.

 

If an individual who has the right of reply and correction dies, this right can be exercised by one of his/her survivors. In this case one month can be added to two-month period of correction and reply specified in paragraph 1.

 

تصحیح و پاسخ ( دفاعیه )

 

ماده 14 -  در مواردی که به شهرت یک شخص اعم از زن یا مرد و عزت و افتخارش توهین شده باشد و در مواردی که اتهامات بی اساس است، مدیر مسئول نشریه متعهد است که اصلاحیه و یا پاسخی که به وسیله شخص مورد نظر ارسال شده را ظرف مدت 2ماه بعد از تاریخ انتشار مورد درخواست به چاپ برساند. اصلاحیه و پاسخ باید بدون هیچگونه  تغییری ظرف مدت 3 ماه از دریافت اصلاحیه و پاسخ در نشریه چاپ شود در نشریات دیگر این موارد باید در اولین شماره نشریه بعد از دریافت چاپ شود و مطلب مورد اعتراض باید دقیقاُ در این اصلاحیه و یا پاسخ مورد اشاره قرار گیرد.طول متن اصلاحیه نباید از طول متن مورد اعتراض بیشتر باشد.اگر متن مورد اعتراض کمتر از 20 خط یا معادل اندازه تصویر یا کاریکاتور باشد پاسخ نباید بیشتر از 30 خط باشد.

 

این اصلاحیه و یا پاسخ باید در همان ستون و صفحه ای که مطلب توهین آمیز چاپ شده به چاپ برسد. اگر مقاله مورد بحث کمتر از 20 خط  یا تصویر یا کارتون باشد پاسخ نمی تواند بیشتر از 30 خط باشد.

 

اگر نشریه در بیشتر از یک محل منتشر شده است متن اصلاحیه و پاسخ باید در تمام نسخه هایی که متن مورد اعتراض در آن چاپ شده بود منتشر گردد.

 

اگر اصلاحیه و پاسخ در مدت زمان تعیین شده در پاراگراف 1،منتشر نگردد خواهان که طالب اصلاح و پاسخ است می تواند از قاضی جرایم محلی درخواست کند که رأیی برای انتشاراصلاحیه و پاسخ بر طبق تصریحات تعیین شده در قانون، قبل ازاینکه دوره از پیش تعیین شده برای انتشاراصلاحیه و پاسخ تمام گردد، صادر نماید. اگر اصلاحیه و پاسخ با شرایط همان پاراگراف تناقض داشته باشد، خواهان که طالب اصلاح و پاسخ است، همان حقوق را بعد از 15 روز از تاریخ انتشاردارد. قاضی باید رای مورد درخواست را ظرف 3 روز بدون استماع دادرسی صادر نماید. رای قاضی قابل اعتراض است و رأی صادره پس از 3 روز لازم الاجرا می گردد.

 اگر قاضی دستور بدهد که اصلاحیه و پاسخ باید منتشر گردد، دوره زمانی ذکر شده در پاراگرف 1، در تاریخی که رای نهایی می گردد آغاز می شود باشد،چنانچه رأی صادره مورد اعتراض قرار گیرد  پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع شده و پس از قطعی شدن رأی، حکم لازم الاجرا خواهد شد.

اگر شخصی که حق اصلاحیه و پاسخ را دارد فوت نماید، این حق وحقوق به وسیله بازماندگان وی اعم از زن یا مرد می تواند بکار گرفته شود. در این مورد یک ماه به دوره زمانی 2 ماهه که در پاراگرف 1 قید گردیده اضافه می گردد.

 

  

 

 

 

Failure to Supply Required Information

 

Article 15 – If information stipulated in Article 4 to be supplied in printed matter is not supplied or supplied untruly, the responsible editor, and the editor working beneath him/her, the publisher or the printer, who does not disclose his name or address or else discloses his name and address incorrectly, shall be sentenced to pay a major fine ranging from 500 million to 20 billion TL. This fine cannot total less than 2 billion TL for regional periodicals or 5 billion TL for nationwide periodicals.

 

 

قصور در ارائه اطلاعات مورد لزوم

 

ماده 15-  اگر اطلاعات تصریح شده در ماده 4 که باید در مطبوعات ارائه گردد، ارائه نگردد یا بصورت غیر واقعی ارائه گردد، مدیر مسئول، مدیر زیر دست او اعم از زن یا مرد، ناشر یا چاپ کننده، که نام وآدرسش را آشکار نکنند یا بصورت غیر واقعی ارائه کند، به پرداخت جریمه بالغ بر 500 میلیون تا 20 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد. این جریمه برای نشریات منطقه ای کمتر از 2 بیلیون و یا برای نشریات سرتاسری  کمتر از 5 بیلیون لیر ترکیه نخواهد بود.

 

  

Resuming a Suspended Publication

 

Article 16 – If a publication ordered suspended by a court verdict in line with Article 8 resumes publication without submitting an appropriate declaration or notifying of changes made, the owner of the publication and responsible editor and the editor working beneath him/her shall be sentenced to pay a major fine ranging from 1 billion to 15 billion TL. This fine cannot total less than 5 billion TL for regional periodicals and 10 billion TL for nationwide periodicals.

 

رفع توقیف نشریه

 

ماده 16 -  اگر نشریه ای به واسطه رای دادگاه توقیف گردید، طبق ماده 8 بدون ارائه اظهار نامه مناسب یا اعلام تغییرات انجام شده شروع به انتشار نماید، مالک نشریه، مدیر مسئول، مدیر زیر دست او اعم از زن یا مرد، به پرداخت جریمه عمده از 1 بیلیون تا 20 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد. این جریمه برای نشریات منطقه ای کمتر از 5 بیلیون و برای نشریات سرتاسری  کمتر از 10 بیلیون لیر ترکیه نخواهد بود.

  

Failure to Fulfill the Obligation to Deliver the Publication

 

Article 17 – Any printer who does not fulfill the obligation stipulated in Article 10 shall be sentenced to pay a major fine ranging from 300 million to 1 billion TL.

 

 

قصور در انجام تعهدات تحویل نشریه

 

ماده 17- چنانچه هر ناشری  تعهدات تصریح شده درماده 10 را تکمیل وانجام ندهد به پرداخت جریمه بالغ بر300 میلیون تا 1 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد.

 

 

Failure to Publish Reply and Correction

 

Article 18 – A responsible editor and the editor working beneath him/her who fails to comply with a judge’s order to carry a reply and correction shall be sentenced to pay a major fine ranging from 10 billion to 150 billion TL. This fine cannot total less than 20 billion TL for regional periodicals and 50 billion TL for nationwide periodicals.

 

The owner of the publication and the responsible editor and the editor working beneath him/her shall be jointly and severally responsible for fines imposed on the responsible editor or assistant editor.

  

If the reply and correction are not published or are published without complying with the conditions stipulated in paragraph 1 of Article 14, the judge shall decide on its publication through an announcement made by the Press Notification Institution in the two newspapers, the circulations of which are over 100,000, the expenses for which shall be met by the owner of the offending publication.

 

قصور در  انتشاراصلاحیه و پاسخ

 

ماده 18-  قصور مدیر مسئول یا مدیر زیر دست او اعم از زن یا مرد، بر انجام حکم قاضی مبنی بر درج اصلاحیه و جوابیه،  به پرداخت جریمه بالغ بر 10 بیلیون تا 150 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد. این جریمه برای نشریات  منطقه ای کمتر از 20 بیلیون و برای نشریات سرتاسری  کمتر از 50 بیلیون لیر ترکیه نخواهد بود.

 

مالک نشریه و مدیر مسئول یا مدیر زیر دست او اعم از زن یا مرد مشترکا مسئول جریمه وضع شده برای مدیر مسئول و دستیار او خواهند بود.

 

اگر پاسخ و اصلاحیه منتشر نگردد یا طبق شرایط تصریح شده در پاراگراف 1 ماده 14 منتشر نگردد، قاضی باید در مورد انتشار آن از طریق اعلانی که به وسیله موسسه اطلاع رسانی مطبوعات در 2 روزنامه که تیراژ آنها بالای    100000 می باشد تصمیم بگیرد. هزینه های این روند باید به وسیله صاحب امتیاز نشریه  متخطی پرداخت شود.

 

 

Compromising the Judicial Process

 

Article 19 – In a period beginning with preparatory inquiry to nol pros, or to open public lawsuit, a person who publishes material about the proceedings of the Republican prosecutor, judge or court or content of documents regarding the inquiry shall be sentenced to pay a major fine ranging from 2 billion to 50 billion TL. This fine cannot total less than 10 billion TL for regional periodicals and 20 billion TL for nationwide periodicals.

  

Any individual who publishes comments about the judge or court proceedings before the case concludes with a final verdict shall be punished as under paragraph 1 above.

 

به مخاطره انداختن روند قضایی

 

ماده 19-  در آغاز انجام روند قضایی،شخصی که مطلبی بر له یا علیه مراحل دادرسی ،قاضی و یا دادگاه منتشرکند و یا متن اسناد مربوط به دادرسی را چاپ کندبه پرداخت جریمه از 2 بیلیون تا50 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد.این جریمه برای نشریات منطقه ای کمتر از 10 بیلیون و برای نشریات سراسری کمتر از 20 بیلیون نخواهد بود.

هر کس که قبل از پایان مراحل رسیدگی به پرونده راجع به قاضی و یا مراحل رسیدگی تفسیری منتشر کند به آنچه در پاراگراف 1ذکر شد محکوم خواهد شد.

 

 

 

Encouraging Sexual Assault, Murder or Suicide

 

Article 20 – Those who publish articles and images which can encourage sexual assault, murder or suicide beyond the limits of furnishing information on such activities shall be sentenced to pay a major fine ranging from 1 billion to 20 billion TL. This fine cannot total less than 2 billion TL for regional periodicals and 10 billion TL for nationwide periodicals.

 

تشویق تجاوز جنسی، قتل یا خودکشی

 

ماده 20 –هر کس که اطلاعات مربوط به تجاوز جنسی،قتل و خودکشی(اعم از مقاله یا تصویر)را به نحوی منتشر کند که موجب تشویق مردم به اینگونه فعالیت شود به پرداخت جریمه از 1 بیلیون لیر تا 20 بیلیون لیر محکوم می گردد.این جریمه برای نشریات منطقه ای حداقل 2 بیلیون و برای نشریات سراسری حداقل 10 بیلیون خواهد بود.

 

  

Illicit Disclosure of Identities

 

Article 21 – In periodicals, persons who disclose the identities of the following individuals shall be sentenced to pay a major fine ranging from 1 billion to 20 billion TL (not less than 2 billion TL for regional periodicals and 10 billion TL for nationwide periodicals):

 

a)      News about sexual acts between individuals prohibited from marrying under Turkish Civil Code No. 4721 dated 22.11.2001.

 

b)      Victims who appear in the news regarding crimes mentioned in Articles 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 and 436 of Turkish Penal Code No. 765 dated 01.03.1926.

 

c)      Victims or perpetrators of crimes under the age of 18.

 

افشای هویت ها بر خلاف مقررات

 

ماده 21 –  در نشریات دوره ای، اشخاصی که هویت های افراد ذیل را افشا کنند، به پرداخت جریمه بالغ بر 1 بیلیون تا 20 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد. این جریمه برای نشریات منطقه ای حداقل 2 بیلیون و برای نشریات سرتاسری  حداقل 10 بیلیون لیر ترکیه خواهد بود.

 

a- خبررسانی در مورد فعالیت های جنسی بین افرادی که تحت قانون مدنی شماره 4721 تاریخ 22.11.2001 ترکیه از ازدواج منع شده اند.

 

b-  قربانیانی که در اخبار مربوط به جنایات مذکور در ماده 414، 415، 416، 421، 423، 429، 430، 435 و  436 قانون کیفری شماره 765 تاریخ  01.03.1926  ترکیه ظاهر می شوند.

 

c- قربانیان یا مرتکبین جرایم زیر 18 سال.

 

  

Mutilation or Obstruction of Printed Matter

 

Article 22 – Any individual who mutilates a legally printed publication with the aim of preventing its publication, distribution or sale shall be sentenced to serve a prison term of a maximum of one year as well as pay a major fine ranging from 1 billion to 5 billion TL, providing that the act does not constitute a more serious crime. 

 

Any individual who blocks the printing, publication, distribution or sale of periodicals and non-periodicals, though they comply with the conditions of the law, by resorting to force or threats shall be sentenced to serve a prison term of a maximum of two years and to pay a major fine ranging from 2 billion to 10 billion TL, providing that this act does not constitute a more serious crime.

 

If the acts enumerated above are committed by more than one individual congregating around a printing house or places of public sales or distribution, then the punishment shall be increased by half.

 

تحریف یا منع مطلب چاپ شده

 

ماده 22 – هر شخصی که نشریه قانونی چاپ شده را با هدف جلوگیری از انتشار، توزیع یا فروش  آن تحریف کند، به حداکثر یک سال زندان و همچنین پرداخت جریمه بالغ بر 1 بیلیون تا 5 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد. مشروط به اینکه این عمل باعث جرم جدی دیگری نگردد

 

هرکس که باتوسل به زور و تهدید مانع چاپ، انتشار، توزیع یا فروش نشریات ادواری و غیرادواری شود، به حداکثر دو سال زندان و همچنین پرداخت جریمه بالغ بر 2 بیلیون تا 10 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد.مشروط به  اینکه این عمل باعث جرم جدی دیگری نگردد

 

اگر عمل مذکور بوسیله بیش از یک نفر در اطراف چاپ خانه یا محلات عمومی فروش و توزیع همراه وانجام گردد، جریمه به یک و نیم برابر افزایش خواهد یافت.

 

Distribution of Periodicals

 

Article 23 – Individuals who distribute periodicals are obliged to distribute them in return for a certain amount of money which shall not exceed the price of the distribution determined according to the circulation, the number of pages, and the sale price of other publications also distributed by them. Those who act in violation of this regulation shall be sentenced to pay 10 times the total price of the publication which they failed to distribute.

 

Real or corporate bodies that retail periodicals may make contracts with as many distribution companies and sell as many publications as they desire. No one may oblige these bodies not to sell the rival publications or cause actions requiring the non-sale of these publications or bring about this result.

 

توزیع نشریه ادواری

 

ماده 23 – افرادی که نشریات ادواری را توزیع می کنند موظف به توزیع آنها درازای مبلغ معینی هستند که بر طبق تیراژ، تعداد صفحات و  همچنین قیمت فروش دیگر نشریات توزیعی به وسیله خودشان تعیین می شود. آنهایی که بر خلاف این مقررات عمل نمایند ملزم به پرداخت جریمه ای معادل 10 برابر کل قیمت نشریاتی هستند که موفق به توزیع آن نشده اند.

 

 شخصیت حقیقی یا حقیقی که نشریات راخرده فروشی می کند، می تواند با هر چند تا کمپانی توزیع کننده وهر تعدادی که آنان مایل به فروش  باشند قرار داد منعقد کند. هیچکس نمی تواند این افراد را مجبور به منع فروش نشریات رقیب کند یا باعث فعالیت های شود که منجر به عدم فروش نشریات  یا همین نتیجه گردد.

 Re-publication

 

Article 24 – Individuals who re-publish news, articles or photographs previously printed in a periodical without disclosing their source shall be sentenced to pay a major fine ranging from 5 billion to 10 billion TL.

 

Even though the right to re-publish is reserved, those who publish such printed matter without providing due acknowledgement of the owner of the periodical shall be sentenced to pay a major fine ranging from 20 billion to 40 billion TL.

 

انتشار مجدد

 

ماده 24 -  افرادی که اخبار، مقالات یا عکس هایی را که قبلا در گاهنامه ای چاپ شده بدون ذکر منبع آن  دوباره منتشر می کنند، به پرداخت جریمه بالغ بر 5 بیلیون تا 10 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد.

 

هر چند حق انتشار دوباره محفوظ است، آنهایی که چنین مطالب چاپ شده را بدون ارائه  موافقت مقتضی صاحب امتیاز نشریه  منتشر کند به پرداخت جریمه بالغ بر 20 بیلیون تا 40 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد.

 

 

Confiscation and Prohibition of Distribution and Sale

 

Article 25 – The state prosecutor may confiscate three copies for examination at most of all printed matter. If inconvenience results from delays in the examination, police may confiscate the printed matter.

 

So long as an examination or investigation is launched, all printed matter may be confiscated through a judge’s order under Law Concerning Crimes Committed Against Atatürk’s Principles No. 5816 dated 25.07.1951, the Reform Laws stated in Article 174 of the Constitution, paragraph 2 of Article 146, paragraphs 1 and 4 of Article 153, Article 155, paragraphs 1 and 2 of Article 311, paragraphs 2 and 4 of Article 312, paragraph (a) of Article 312 of Turkish Penal Code No. 765 and paragraphs 2 and 5 of Article 7 of Anti-Terror Law No. 3713 dated 12.04.1991.  

Notwithstanding their language of publication, if there is strong evidence that periodicals and non-periodicals published outside of Turkey entail crimes stated in the afore-mentioned paragraph 2, their distribution or sale in Turkey may be prohibited upon the order of the Office of the State Chief Prosecutor through the verdict of the local criminal judge. If inconvenience results from delays in the examination, a decision of the State Chief Prosecutor will suffice. This order shall be presented for judicial approval within 24 hours at the latest. If a judge does not approve within 48 hours, the Chief Prosecutor shall consider the decision null and void.

 

Those who intentionally distribute or sell publications or newspapers prohibited under the preceding paragraph shall be as responsible for the offense as the owner of the publication.

 

توقیف و منع توزیع و فروش

 

ماده 25 -  دادستان کل می تواند 3 نسخه رابرای بررسی بیشتر در مطبوعات ضبط نماید. اگر دردسری از تأخیر در بررسی ناشی شود پلیس می تواند نشریه را توقیف نماید.

 

تا زمانی که رسیدگی در حال انجام است دادستان می تواند از توزیع کل نشریه  بر اساس مواد قانونی شماره 5816 به تاریخ 25.07.1951 آتاتورک، قانون اصلاحات درج شده درماده 174 قانون اساسی، پاراگراف 2 بند 146، پاراگراف 1 و 4 بند 153، ماده 155، پاراگراف 1 و 2 بند 311، پاراگراف2 و 4 بند 312،پاراگرافa) )  بند 312 از قانون کیفری شماره 765 ترکیه و پاراگراف 2 و 5 بند 7 قانون ضد تروریست  شماره 3713 به تاریخ 12.04.1991 جلو گیری بعمل آورد.

 

اگر مدرک قاطعی وجود داشته باشد که نشان دهد نشریات ادواری و یا غیر ادواری که در خارج از کشور منتشر میشود دارای جرایمی می باشد که در بند های ذکر شده در پاراگراف 1 آورده شده است در این صورت دادستان کل می تواند از توزیع آن در داخل کشور جلوگیری بعمل آورد.چنانچه بررسی نشریات به طول انجامد در آن صورت دادستان کل می تواند در این خصوص تصمیم مقتضی رااتخاذ نماید.صدور دستور قضایی حداکثر باید ظرف مدت 24 ساعت ابلاغ شود.اگر قاضی نتواند ظرف 48 ساعت حکم را تأیید کند دادستان کل می تواند این حکم را باطل نماید. کسانی که به عمد نشریات و یا روزنامه ها یی را که بر اسا س قانون توقیف شده اند توزیع یا به فروش برسانند، مانند صاحب امتیاز نشریه مسئول قانون شکنی خواهند بود.

  

Trial Periods

 

Article 26 – It is essential that cases of crimes entailing the use of printed matter or other crimes mentioned in this law should be opened within a period of two months for daily periodicals and six months for other printed matter.

 

This period begins with the delivery of the printed matter to the Office of the State Chief Prosecutor. If the material is not submitted, the beginning date of the above-mentioned periods is the date when the Office of the State Chief Prosecutor ascertains the action which constitutes the crime. However, these periods cannot exceed the periods stipulated by Article 102 of the Turkish Penal Code.

 

The period for the case to be opened against individuals who had material published despite the objection of the responsible editor and the editor working beneath him/her begins when the decision acquitting the responsible editor and the editor working beneath him/her becomes final.

 

If the responsible editor discloses the identity of the owner of the publication, the period for the case to be opened against the owner of the publication begins with the date when the disclosure is made.

 

The period to open a case concerning crimes the legal proceedings of which are based on complaints begins when the date the crime is committed is ascertained, provided that the prescription envisaged by the law is not exceeded.

 

Regarding crimes for which permission or a decision to open a public case is needed, the period to open a case ends when the application is made. This process cannot exceed two months.

 

دوره محاکمه

 

ماده 26 -  ضروری است که پرونده نشریات چاپی که مرتکب جرم شده اند و یا می شوند  ظرف مدت 2 ماه برای نشریات روزانه وظرف مدت 6 ماه برای دیگر نشریات تشکیل شود.

 

 این دوره زمانی با تحویل نشریه به دفتر دادستانیی کل کشور آغار می گردد. اگر مطالب ارائه نگردد، شروع تاریخ دوره ذکر شده زمانی خواهد بود که دفتر دادستان کل کشور برای عملی که منجر به جرم گردیده تعیین می کند. هر چند، این دوره ها نمی تواند از دوره هایی که طبق ماده 102 قانون کیفری ترکیه تصریح گردیده فراتر رود.

  دوره ای که برای اشخاصی که مطالب را بر خلاف مخالفت مدیر مسئول و مدیر زیر دست او اعم از زن و مرد منتشر کرده اند زمانی آغاز می گردد که  حکم تبرئه  مدیر مسئول و مدیر زیر دست او اعم از زن و مرد نهایی گردد.

  اگر مدیر مسئول هویت صاحب امتیاز نشریه را آشکار نماید، تشکیل پرونده موقعی آغاز می شود که هویت مالک مشخص شده باشد.

 زمان تشکیل پرونده موقعی است که روند قانونی آن طی شده باشد و جرم انجام گرفته باشد و زمان تشکیل آن نباید فراتر از زمان مصرح در قانون باشد.

 در مورد جرایمی که مستلزم اجازه یا تصمیم برای  عنوان کردن یک پرونده عمومی است، دوره باز گشایی  پرونده زمانی پایان می یابد که درخواست انجام گرفته است. این روند نه باید بیشتر از 2 ماه طول بکشد.

  

Responsible Courts and Method of Trial

 

Article 27 – For cases opened involving crimes committed by printed matter or other crimes envisaged in this law, and those involving major penalties shall be tried by the High Criminal Court, with others to be handled by Courts of First Instance.

 

If there is more than one department in a High Criminal Court or a Court of First Instance in one area, the cases shall be handled by Court No. 2.

 

Cases regarding crimes committed by way of printed matter or other crimes stipulated in this law shall be considered urgent.

 

دادگاه های مسئول و روش دادرسی

 

ماده 27- پرونده های مطبوعاتی  و جرایمی که در این قانون ذکر شده است و همچنین پرونده های اصلی در دادگاه عالی جنایی رسیدگی شده و بقیه پرونده ها در دادگاههای بدوی رسیدگی خواهد شد.

اگر بیشتر از یک شعبه  دادگاه جنایی عالی یا بدوی در یک منطقه وجود داشته باشد، این گونه  پروند ه ها باید توسط دادگاه شماره 2 رسیدگی شود.

  

Prohibition of Conversion into Punishments Restricting Freedom

 

Article 28 – Fines stipulated in this law for crimes not under Articles 18 and 22 cannot be converted into punishments restricting freedom.

  

ممنوعیت تبدیل درمجازات های محدود کننده آزادی

 

ماده 28 – مجازات هایی مصرح در این قانون برای جرایمی که مشمول ماده 18 و22 نمی شود نمی تواند تبدیل به مجازات های محدود کننده آزادی گردد.

  

Notification

 

Article 29 – For notification proceedings, the administrative headquarters of the periodical is regarded as the legal residence of the owner and the representative of the publication and also that of the responsible editor for so long as their duties continue.

 

ابلاغیه

ماده 29-  برای ابلاغ جریان دادرسی، دفتر مرکزی نشریه به عنوان مکان قانونی صاحب امتیاز یا نماینده نشریه، همچنین مدیر مسئول آن مادام که نشریه منتشر می شود در نظر گرفته می شود. 

 

Annulled Sentences

 

Article 30 – Press Law No. 5680 dated 15 July 1950 and its amendments are hereby annulled.

 

 

Provisional Article 1The owner, responsible editor of periodicals published prior to the date when this Law goes into effect shall, within 30 days after the law goes into effect, notify the Office of the State Chief Prosecutor at its headquarters as to the form of the publication. If this obligation is not fulfilled, the owner, the responsible editor of the publication shall be sentenced to pay a major fine amounting from 500 million to 20 billion TL. This fine cannot total less than 2 billion TL for regional periodicals and 5 billion TL for nationwide periodicals.

 

Provisional Article 2Representatives and responsible editors of periodicals published by public institutions and organizations prior to the date when this Law goes into effect shall change the publication and printing of the periodical in line with the provisions envisaged by this Law within six months as from the enactment of this Law.

 

احکام باطل شده

 

ماده 30 – قانون مطبوعات به شماره 5680 به تاریخ 15 ژوئیه 1950 و تبصره آن بدین وسیله لغو می گردد.

 ماده موقت شماره 1 مالک، مدیر مسئول نشریات که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده، باید بعد از 30 روز از اجرای این قانون، به اداره داستان کل کشور و ستاد های آن نوع نشریه را اطلاع دهند. و اگر صاحب امتیاز یا مدیر مسئول نشریه این امر را انجام ندهد،  به پرداخت جریمه بالغ بر 500 میلیون تا 20 بیلیون لیر ترکیه محکوم خواهد شد. این جریمه برای نشریه های منطقه ای حداقل 2 بیلیون و برای نشریه های سرتاسری  حداقل 5 بیلیون لیر ترکیه خواهد بود.

  

ماده موقت شماره 2- نمایندگان و مدیران مسئول نشریاتی که قبل از شروع این قانون توسط موسسات عمومی و سازمان ها منتشر شده،ظرف 6 ماه از به اجرا در آمدن این قانون باید انتشار و چاپ نشریه خود را با  مفاد این قانون مطابقت دهند.

 

 Date of Effectiveness

 

Article 31This law goes into effect upon its publication.

 

تاریخ اعتبار واجرا

 

ماده 31 -  این قانون از زمان انتشار لازم الاجرا می باشد.

  

Implementation

 

Article 32The Council of Ministers shall implement provisions stipulated in this law.

 

اجرا

 

ماده 32 -  شورای وزیران باید شروطی را که در این قانون تصریح گردیده اجرا نمایند.

تعداد بازدید : ۲,۳۵۶
(یکشنبه ۴ دی ۱۳۹۰) ۱۳:۱۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید