انتشارات

کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش پنجم)
چهار کتاب الکترونیکی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
در پی تقاضای علاقمندان به حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها کتاب ها...  [تعداد بازدید:0]

اخبار مرتبط
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش ششم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش چهارم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش سوم)
کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش چهارم)
چهار کتاب الکترونیکی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
در پی تقاضای علاقمندان به حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها کتاب ها...  [تعداد بازدید:0]

اخبار مرتبط
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش ششم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش پنجم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش سوم)
کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش سوم)
چهار کتاب الکترونیکی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
در پی تقاضای علاقمندان به حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها کتاب ها...  [تعداد بازدید:0]

اخبار مرتبط
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش ششم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش پنجم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش چهارم)
آیین رونمای از کتاب «خبرگزاری‌های ایران»
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها برگزار می کند
کتاب «خبرگزاری‌های ایران به ضمیمه تحلیل راهبردی سایت‌های خبری» به قلم رضا مقدسی و فرشاد مهدی‌پور که به همت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات رونمایی می‌شود  [تعداد بازدید:0]
کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش دوم)
چهار کتاب الکترونیکی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
در پی تقاضای علاقمندان به حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها کتاب ها...  [تعداد بازدید:0]

اخبار مرتبط
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش ششم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش پنجم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش چهارم)
کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات
چهار کتاب الکترونیکی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
در پی تقاضای علاقمندان به حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها کتاب ها...  [تعداد بازدید:0]

اخبار مرتبط
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش ششم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش پنجم)
» کتاب های دیجیتال دفتر مطالعات (بخش چهارم)
نسخه دیجیتال کتاب رسانه و سواد اطلاعاتی روی سایت این دفتر قرار گرفت
نسخه دیجیتال کتاب رسانه و سواد اطلاعاتی  [تعداد بازدید:0]
تعداد نمایش: