فصلنامه رسانه

یکصد و نوزدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه منتشر شد
یکصد و نوزدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه ویژه تابستان 1399 از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها منتشر شد.
[ تعداد بازدید:۸۸ ]
 
شماره 118 فصلنامه رسانه منتشر شد
صدو هجدهمین شماره فصلنامه علمی - ترویجی رسانه ویژه بهار 1399از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.
[ تعداد بازدید:۶۸۵ ]
 
یکصد و هفدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه ویژه زمستان 1398 منتشر شد
یکصد و هفدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه ویژه زمستان 1398 توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسا نه ها منتشر شد
[ تعداد بازدید:۶۰۲ ]
 
شماره 115 فصلنامه رسانه منتشر شد
صدو پانزدهمین شماره فصلنامه علمی- ترویجی رسانه (ویژه تابستان 1398) از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ها منتشر شد.
[ تعداد بازدید:۶۱۷ ]
 
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها صد و چهاردمین شماره فصلنامه علمی  ترویجی رسانه ( ویژه بهار1398) را منتشر کرد.
به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در این شماره از رسانه موضوعاتی چون: جایگاه نهادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برنامه ریزی و توسعه در ایران؛ارائه یک چارچوب، و... پرداخته شده است
[ تعداد بازدید:۱,۲۶۶ ]
 
شماره 112 فصلنامه رسانه منتشر شد
صدو دوازدهمین شماره فصلنامه علمی- ترویجی « رسانه» از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.
[ تعداد بازدید:۱,۰۳۱ ]