فصلنامه رسانه

شماره 120 فصلنامه رسانه منتشر شد
صدو بیستمین شماره فصلنامه رسانه علمی_ ترویجی رسانه از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌رزی رسانه‌ها منتشر ش...
[ تعداد بازدید:۵۰ ]
 
یکصد و نوزدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه منتشر شد
یکصد و نوزدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه ویژه تابستان 1399 از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ه...
[ تعداد بازدید:۶۴۹ ]
 
شماره 118 فصلنامه رسانه منتشر شد
صدو هجدهمین شماره فصلنامه علمی - ترویجی رسانه ویژه بهار 1399از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌...
[ تعداد بازدید:۷۴۹ ]
 
یکصد و هفدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه ویژه زمستان 1398 منتشر شد
یکصد و هفدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه ویژه زمستان 1398 توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسا نه ها م...
[ تعداد بازدید:۶۳۹ ]
 
شماره 115 فصلنامه رسانه منتشر شد
صدو پانزدهمین شماره فصلنامه علمی- ترویجی رسانه (ویژه تابستان 1398) از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی...
[ تعداد بازدید:۶۵۵ ]
 
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها صد و چهاردمین شماره فصلنامه علمی  ترویجی رسانه ( ویژه بهار1398) را منتشر کرد.
به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در این شماره از رسانه موضوعاتی چون: جایگاه...
[ تعداد بازدید:۱,۲۹۵ ]