مقالات پژوهشی

Visual CommunicationVol. 15, No. 1 February 2016
-  [تعداد بازدید:1064]
آلبوم مرتبط
Communication ResearchVolume 43, Issue 1, February 2016
-  [تعداد بازدید:1115]
آلبوم مرتبط
Asian Journal of CommunicationVolume 26, Issue 1, 2016
-  [تعداد بازدید:1002]
آلبوم مرتبط
Television & New MediaVolume 17, No 1, 2016
-  [تعداد بازدید:1055]
آلبوم مرتبط
Mass Communication and Society Volume 18, Issue 6, 2015
-  [تعداد بازدید:995]
آلبوم مرتبط
Journal of Applied Communication Research Volume 43, Issue 4, 2015
-  [تعداد بازدید:398]
آلبوم مرتبط
Political Communication Volume 32, Issue 4, 2015
-  [تعداد بازدید:390]
آلبوم مرتبط
تعداد نمایش: